در صورتی که حج گزار مقدار نصف ساعت یا یک ساعت پس از غروب برای بیتوته کردن در منی ت

در صورتی که حج گزار مقدار نصف ساعت یا یک ساعت پس از غروب برای بیتوته کردن در منی تأخیر داشته باشد، آیا این تأخیر مخلّ بیتوته است و باید مکلف نیمة دوم شب را بیتوته کند؟ یا تنها همان نصف ساعت یا یک ساعت را در نیمة دوم جبران کند؟

بر وی واجب است که نیمة دوم را بیتوته کند.