آیا بیتوته کردن در منی مبتنی بر دقت عقلی است و یا بر دیدگاه عرفی همراه با تسامح؟

آیا بیتوته کردن در منی مبتنی بر دقت عقلی است و یا بر دیدگاه عرفی همراه با تسامح؟

مطلوب و معتبر این است که بیتوته در تمام وقت خواسته شده باشد و اگر مکلف نتواند تمام وقت را در نیمة اول درک کند، باید نیمة دوم را بیتوته کند. ولی اگر به خاطر عذری، مانند ازدحام و غیر آن بیتوته را با تأخیر به‎جا آورد، کافی است و کفاره ای بر او نیست. اما اگر این تأخیر عمدی باشد، گناه کرده است و باید گوسفندی را به عنوان کفاره قربانی کند.