هنگام کوچ از منی در روز دوازدهم، آ

هنگام کوچ از منی در روز دوازدهم، آیا برای زن جایز است که صبح به منی رفته و رجم به‎جا آورد و تا یک ساعت پیش از زوال آنجا باقی بماند، سپس به خاطر ترس از ازدحام شدید به منزل برگردد؟

این کار جایز نیست.