آیا طهارت برای وقوف در مشعرها و بیتوته کردن شرط است؟

آیا طهارت برای وقوف در مشعرها و بیتوته کردن شرط است؟

طهارت جز در طواف و نماز شرط نیست.