شخصی که در شب یازدهم ذی الحجه در حج جنب گردد، تکلیفش چیست؟

شخصی که در شب یازدهم ذی الحجه در حج جنب گردد، تکلیفش چیست؟

این کار به صحت اعمال او اشکالی وارد نمی سازد و باید برای اعمالی که طهارت در آن شرط است، خودش را از حدث پاک کند.