کسی که اعمال مفرده را شروع کرده است ولی به سبب ازدحام شدید آن را قطع کرده است، چه حکمی دارد؟

کسی که اعمال مفرده را شروع کرده است ولی به سبب ازدحام شدید آن را قطع کرده است، چه حکمی دارد؟

باید برای تکمیل آن بازگردد و اگر این کار برایش ممکن نبود، نایب بگیرد.