چنانچه شخصی نیت حج کند و از روی جهل و یا عمد با عمرة مفرده وارد

چنانچه شخصی نیت حج کند و از روی جهل و یا عمد با عمرة مفرده وارد مکه گردد و تا روز ترویه در مکه باقی بماند، آیا عمرة او به عمرة تمتع تبدیل می شود با توجه به این که حج واجب بر گردن اوست؟ در صورتی که در همین فرض، مکلف از اول نیت حج مستحبی را داشته باشد، چه حکمی دارد؟ و در صورتی که در دو فرض فوق و در هنگام داخل شدن در عمره، نیت حج نداشته باشد، تکلیف چیست؟

عمرة او از عمرة تمتع مجزی است.