کسی که در یک

کسی که در یک ماه، دو بار برای خودش یا به نیابت از کس دیگری عمره به‎جا آورد، آیا عمرة او صحیح است یا این که در ادای دو عمره فاصله انداختن، میان آن دو شرط است؟

فاصله انداختن میان دو عمره شرط نیست؛ به خصوص در صورتی که مکلف، نخست برای خودش و سپس برای دیگری عمره به‎جا آورد. لکن افضل این است که دو عمره برای خودش نباشد.