قصد دارم امسال به حج مشرف گردم، آیا جایز است که پیش از موسم حج، عمره به‎جا آورم؟ با علم به این که پیش از این چندبار عمره به‎جا آورده ام؟

قصد دارم امسال به حج مشرف گردم، آیا جایز است که پیش از موسم حج، عمره به‎جا آورم؟ با علم به این که پیش از این چندبار عمره به‎جا آورده ام؟

به‎جا آوردن عمرة مفرده پیش از موسم حج جایز است.