آیا برای حج گزار جایز است که در خلال عمرة تمتع و حج برای شخص دیگری، به صورت نیابی یا دواطلبانه، عمرة مفرده به‎جا آورد؟

آیا برای حج گزار جایز است که در خلال عمرة تمتع و حج برای شخص دیگری، به صورت نیابی یا دواطلبانه، عمرة مفرده به‎جا آورد؟

براساس احتیاط واجب این کار جایز نیست.