حکم کسی که میان عمرة تمتع و حج، عمرة تمتع به‎جا آورده است، چیست؟

حکم کسی که میان عمرة تمتع و حج، عمرة تمتع به‎جا آورده است، چیست؟

بر اساس احتیاط واجب این کار جایز نیست. ولی اگر شخصی این کار را کرده است، اشکالی برای صحت عمرة تمتع او ندارد.