کسی که با احرام عمرة مفرده یا عمرة تمتع وارد مکه شده است، آیا جایز است که پیش از به‎جا آوردن اعمال عمره از عمره بیرون آید؟

کسی که با احرام عمرة مفرده یا عمرة تمتع وارد مکه شده است، آیا جایز است که پیش از به‎جا آوردن اعمال عمره از عمره بیرون آید؟

اگر نیتش این باشد که برای ادای اعمال بازگردد، این کار جایز است.