آیا برای کسی که وظیفه اش حج تمتع است، جایز است که در عمرة اولش نیت عمرة مفرده کند و سپس پیش از محرم شدن برای حج، عمرة تمتع به‎جا آورد؟

آیا برای کسی که وظیفه اش حج تمتع است، جایز است که در عمرة اولش نیت عمرة مفرده کند و سپس پیش از محرم شدن برای حج، عمرة تمتع به‎جا آورد؟

آری، برای او این کار جایز است.