من در خلال تعطیلی عاشورا برای رفتن به عمره برنامه ریزی کرده ام، آیا به‎جا آوردن عمره در عاشورا مکروه است؟

من در خلال تعطیلی عاشورا برای رفتن به عمره برنامه ریزی کرده ام، آیا به‎جا آوردن عمره در عاشورا مکروه است؟

به‎جا آوردن عمره در هیچ زمانی مکروه نیست، بلکه عمره از اعمال نیکی است که در هر وقتی، می توان آن را به‎جا آورد.