من جوانی ساکن عربست

من جوانی ساکن عربستانم و با همسرم برای ادای عمره رفتیم؛ هنگامی که به مکه رسیدیم، با ازدحام شدیدی روبرو شدیم و از آنجایی که همسرم در ماه هشتم بارداری بود از شدت ازدحام ترسیدیم که کسی با ساعدش به او ضربه بزند، لذا نتوانستیم عمره را به‎جا آوریم؛ سه ساعت آنجا ماندیم و سپس بازگشتیم؛ حالا تکلیف شرعی ما چیست؟

باید برگردید و اعمال عمره را تکمیل کنید و در صورت بیم از ضرر نسبت به همسرت، وی می تواند نایب بگیرد.