اگر وقت برای ادای عمرة تمتع تنگ با

اگر وقت برای ادای عمرة تمتع تنگ باشد، آیا صحیح است که مکلّف از فرودگاه جده برای حج با نیت نذر، احرام ببندد و به عرفات برود و سپس بعد از فراغت از اعمال حج، عمرة مفرده به‎جا آورد؟

اگر قصد وی تبدیل عمره اش به حج افراد باشد، این کار در فرض فوق جایز است.