اگر شخص محصور از روی جهل یا فراموشی به ذبح هدی نپردازد، حکم عمرة مفرده اش چه می شود؟

اگر شخص محصور از روی جهل یا فراموشی به ذبح هدی نپردازد، حکم عمرة مفرده اش چه می شود؟

باید به‎جای هدی ده روز، روزه بگیرد.