اگر در خارج از روضه شریف و مسجد قدیم نبوی سجده کردن بر آنچه که سجده بر آن صحیح است، ممکن باشد، کدام یک (داخل روضه و مسجد یا خارج از آن) مقدم است؟

اگر در خارج از روضه شریف و مسجد قدیم نبوی سجده کردن بر آنچه که سجده بر آن صحیح است، ممکن باشد، کدام یک (داخل روضه و مسجد یا خارج از آن) مقدم است؟

باید نماز را بیرون از منطقة ترس به‎جا آوری.