حکم نماز شخصی که همراه با بعثة حج

حکم نماز شخصی که همراه با بعثة حج کویت به حج می‎رود، در مسیر راه چیست؟ با این که بیشتر کارکنان بعثه از برادران اهل سنت اند، آیا برای او جایز است که در خلال سفر از کویت تا مدینه و از آنجا تا مکه با آنان نماز بخواند بدون این که از چیزی استفاده کنند که سجده بر آن صحیح است و با آنان در غیر دو حرم شریف در نماز جماعت شرکت کند؟

اگر نماز خواندن مطابق مذهبش از این جهت که آشکارا شیعه بودن او را نشان می دهد، حرج و ترسی نداشته باشد، در این صورت برای وی جایز نیست که نماز را مطابق با مذهب خودش نخواند، لکن خواندن نماز جماعت با آنان اگر بر چیزی باشد که سجده بر آن صحیح است، برای او جایز است.