در صورتی که م

در صورتی که مکلف نیت کند تا ده روز در مکه اقامت کند، آیا نماز در عرفات و مشعرالحرام و منی تمام است؟ و باقی ماندن بیشتر از یک روز در عرفات و منی اشکالی ندارد؟

اگر وی پیش از پایان یافتن ده روز به اندازة مسافت سفر بیرون رود، اقامتش از بین می‎رود. همچین اگر خارج از محل اقامت بماند؛ گرچه مسافت سفر را طی نکند، اقامتش از بین می‎رود.