حکم نماز جماعت دور کعبه، هنگامی که مأموم بر امام در جهت دیگر کعبه مقدم باشد، چیست؟

حکم نماز جماعت دور کعبه، هنگامی که مأموم بر امام در جهت دیگر کعبه مقدم باشد، چیست؟

در این صورت، احتیاط عدم صحت نماز جماعت است.گرچه صحت آن نیز وجهی دارد.