کسی که در ساختمان های محیط بر کعبه نماز می خواند؛ به گونه ای که سطح مصلی بسیار بالاتر از کف حرم است؛ حکم نمازش چیست؟

کسی که در ساختمان های محیط بر کعبه نماز می خواند؛ به گونه ای که سطح مصلی بسیار بالاتر از کف حرم است؛ حکم نمازش چیست؟

این کار منعی ندارد، چنانکه می بینید نماز گزار در هواپیما می تواند نمازش را بخواند، لذا برای کسانی که دور از کعبه اند، آنچه مهم است توجه به کعبه به عنوان جهت است نه به عین آن. خدای متعال می فرماید: «فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ماکنتم فولوا وجوهکم شطره» . بلی، اگر مراد از پرسش، پیوستن به نماز جماعت باشد؛ در این صورت باید گفت: اگر صف های نمازگزاران به قسمت پایین ساختمانی که او در آن قرار دارد، متصل باشد، شرط صحت نماز این است که عرف این نماز را جماعت و نماز همراه با امام بداند و اگر مکلف در این صدق عرفی تردید کند، نماز جماعت صحیح نخواهد بود.