آیا نماز و نیایش در ساختمان جدید مسجد الحرام و مسجد نبوی همان ثواب منصوص در این مورد را دارد؟

آیا نماز و نیایش در ساختمان جدید مسجد الحرام و مسجد نبوی همان ثواب منصوص در این مورد را دارد؟

ظاهراً چنین است، زیرا عنوان مسجد بر این محدودة جدید هم صدق می‏کند.