اگر حاجی ده روز در مکه مقیم باشد و سپس برای به‎جا آوردن مناسک خارج گردد، تکلیف شرعی نمازش چه می شود؛ باید نمازش را شکسته بخواند یا تمام؟

اگر حاجی ده روز در مکه مقیم باشد و سپس برای به‎جا آوردن مناسک خارج گردد، تکلیف شرعی نمازش چه می شود؛ باید نمازش را شکسته بخواند یا تمام؟

از آنجایی که مناسک حج به اندازة مسافت قصر نماز از مکه دور نیست، اقامت وی در مکه و سپس خارج شدن از آن برای ادای مناسک، پس از تکمیل ده روز اقامت در آن، اشکالی در اقامتش وارد نمی سازد؛ حتی گر برای ادای مناسک بیرون از مکه بیتوته کند. اگر به مکه برمی گشت، باید نمازش را تمام می خواند؛ همچنان که در هنگام ادای مناسک، نمازش را کامل می خواند.