اگر مدت اقامت حج گزار در مکه و روزهای مناسک، دوازده روز باشد،

اگر مدت اقامت حج گزار در مکه و روزهای مناسک، دوازده روز باشد، به نحوی که نه روز در مکه بماند و سپس به سوی عرفه و مزدلفه و منی خارج گردد؛ بنابراین بعضی وقت ها در منی بماند و بعضی روزها در مکه، حکم نمازش چیست؟

چنانچه پیش از کامل کردن ده روز اقامت در مکه به نقطه ای که کمتر از مسافت قصر نماز است، برود و در آنجا بیتوته کند، اقامتش باطل می‏‏گردد و باید نمازش را قصر بخواند و اگر فرض این باشد که او از اول از این امر آگاه بوده است(می دانسته است که نه روز در مکه می ماند.) اقامت او انعقاد نیافته است و باید نمازش را همیشه و در طول این سفر، قصر بخواند.