آیا سجده بر فرش های موجود در بارگاه نبوی جایز است؟

آیا سجده بر فرش های موجود در بارگاه نبوی جایز است؟

سجده بر آن، جز در صورت تقیه و یا حرج شدید، صحیح نیست.