آیا مقدم بودن زنان بر مردان یا برابری آنان بر مردان در خلال نماز در بیت الله الحرام جایز است؟

آیا مقدم بودن زنان بر مردان یا برابری آنان بر مردان در خلال نماز در بیت الله الحرام جایز است؟

از نظر ما اساساً برای زن جایز است که در کنار مرد یا مقدم بر او، حتی در صورت عدم اضطرار، نماز بخواند.