کدام یکی با فضیلت تر است؛ نماز در حرمین به جماعت یا فرادا، و یا نماز جماعت در محل اقامت؟

کدام یکی با فضیلت تر است؛ نماز در حرمین به جماعت یا فرادا، و یا نماز جماعت در محل اقامت؟

نماز جماعت در حرمین با فضلیت تر است و در این صورت مأموم باید بر چیزی سجده کند که سجده بر آن صحیح است.