آیا وضو گرفتن با آب زمزم موجود در داخل حرم مکی جایز است؟

آیا وضو گرفتن با آب زمزم موجود در داخل حرم مکی جایز است؟

اگر این آب را به نوشیدن اختصاص داده باشند، جایز نیست ولی ظاهر این است که آب موجود در پایین، برای نوشیدن نیست.