مدتی قبل سؤالی در بارة نماز جماعت در حرم مکی خدمت شما فرستادم؛

مدتی قبل سؤالی در بارة نماز جماعت در حرم مکی خدمت شما فرستادم؛ سؤال این بود که صف های نماز گزاران دایره ایی است و شما گفتید وقتی در عرف بر این نماز، نماز جماعت پشت سر امام صدق می‏کند، نماز جماعت صحیح است؛ آیا ممکن است دربارة این مطلب توضیح بیشتری بدهید؟ چگونه پشت سر امام نماز خواندن بر آنان صدق می کند، با اینکه جهت حداقل نصف آنان، مقابل امام است؟

علی رغم این مسئله بر آنان صدق می‏کند که پشت سر امام و به امامت او نماز بخوانند، و از این جهت نماز جماعت صحیح است.