آیا واجب است که مکلف نماز های پنجگانه را در مسجدالحرام به جماعت بخواند یا نه؟

آیا واجب است که مکلف نماز های پنجگانه را در مسجدالحرام به جماعت بخواند یا نه؟

واجب نیست.