آیا برای زن جایز است که در حرم مقابل مردان به سجده برود؟

آیا برای زن جایز است که در حرم مقابل مردان به سجده برود؟

بلی جایز است.