اگر خمس به لباس احرام یا ضروریات سفر حج تعلق گیرد و مکلف آن را پرداخت نکند، حکم حجش چیست؟

اگر خمس به لباس احرام یا ضروریات سفر حج تعلق گیرد و مکلف آن را پرداخت نکند، حکم حجش چیست؟

خمس به لباس احرام، جز در صورتی که آن را با عین مالی که خمس به آن تعلق گرفته باشد، که معمولاً اتفاق نمی افتد، تعلق نمی گیرد.