کسی که در سالهای گذشته برای حج مستطیع شده و حج به‎جا نیاورده است و وجوب حج بر عهدة او تحق

کسی که در سالهای گذشته برای حج مستطیع شده و حج به‎جا نیاورده است و وجوب حج بر عهدة او تحقق یافته است؛ اکنون وی استطاعت ندارد و مبلغی را قرض کرده است که برای سفر حج کفایت کند، حال آیا بر او واجب است که خمس مال قرض گرفته را پرداخت کند؟

پرداخت خمس این مال بر او واجب نیست.