کسی که حج بر او واجب

کسی که حج بر او واجب شده است و حساب سالیانه (پرداختن خمس) برایش معین نکرده است، آیا کفایت می‏کند که تنها خمس لباس احرام و ضروریات حج را پرداخت کند و حجش صحیح باشد؟

پرداختن خمس در هر حال چه مکلف بخواهد به حج برود یا نرود، واجب است و با اینکه پرداختن بخشی از خمس که بر عهدة مکلف است اهمیت دارد. اما اکتفاء کردن به آن و صرف نظر نمودن از خمس باقی اموال، نشانگر سبک شمردن ادای حق شرعی از سوی مردم است و «خداوند حج را تنها از پرهیزگاران می پذیرد.»