شخصی می خواهد به حج مشرف گردد

شخصی می خواهد به حج مشرف گردد؛ او هر سال خمس دارایی هایش را بر اساس حساب، سر سال پرداخت می‏کند، آیا بر او واجب است که خمس هزینه هایی را که با آن به حج می‎رود نیز پرداخت کند؟

اگر این اموال از جمله اموالی نباشد که سال بر آن گذشته باشد و یا سال خمسی (سالی که مکلف برای پرداخت خمس معین می‏کند) پس از به کار گرفته شدن این اموال برای امور حج، بر آن گذشته باشد، پرداخت خمس آن واجب نیست.