امسال به حج خواهم رفت. مقدار مالی در بازار بورس دارم و اکنون نمی توانم خمس مالم را پ

امسال به حج خواهم رفت. مقدار مالی در بازار بورس دارم و اکنون نمی توانم خمس مالم را پرداخت کنم، حال اگر از دارایی پدرم به حج بروم، بدون این که خمس مالهای خودم را پرداخت کنم، حجّم صحیح خواهد بود؟ و آیا مالی که هدیه است، خمس دارد؟

حج با مالی که به تو هدیه شده است، بدون نیاز به پرداختن خمس آن، صحیح است. اما خمس مالی را که در بازار بورس پس انداز و سرمایه گذاری کرده ای، باید پرداخت کنی و اگر اکنون قادر به پرداختن خمس نیستی، می توانی با اجازة حاکم شرع پرداختن آن را به تأخیر اندازی.