زنی می خواهد فریضة حج را از مال شوهرش به‎ جا آورد. با توجه به این که شوهرش بیشتر اوقات خمس اموالش را نمی پردازد و اضافه بر

زنی می خواهد فریضة حج را از مال شوهرش به‎ جا آورد. با توجه به این که شوهرش بیشتر اوقات خمس اموالش را نمی پردازد و اضافه بر این، وی به افراد زیادی بدهکار است، حکم شرع در این مورد چیست؟ حکم حج خود او با این وضعیت، در صورتی که خمس اموال و هزینه حجش را پرداخت کند، چیست؟

برای این زن جایز است که از مال همسرش، گرچه خمس آن را پرداخت نکرده باشد، حج به‎جا آورد و حج شوهر او از سوی خودش در صورتی که از مالی باشد که خمس آن را پرداخت کرده است، صحیح است؛ گرچه بر او واجب است که در آینده خمس مالش را، اگر خمس به آن تعلق گرفته باشد، پرداخت کند و این بر اساس توجه شدید وی به پیمانی است که او در باب اطاعت خدا و التزام به رضایت او، در موسم حج بسته است.