خواهرم امسال به حج می‎رود و هزینه های حج را شوهرش به عنوان هدیه به او می بخشد. او این هزینه را از طریق وام بدون سود، توسط شرکتی که در

خواهرم امسال به حج می‎رود و هزینه های حج را شوهرش به عنوان هدیه به او می بخشد. او این هزینه را از طریق وام بدون سود، توسط شرکتی که در آن کار می‏کند، قرض می گیرد و سپس به صورت قسط بندی از حقوق ماهیانه اش پس میدهد؛ آیا این زن و شوهر باید خمس این مال را پیش از رفتن به حج بپردازند؟

این مبلغ خمسی ندارد و پرداختن آن بر هیچ یک از آن دو اجب نیست، مگر نسبت به مقداری از این وام که شوهرش آن را پیش از حج، پرداخت کرده است و سال بر آن گذشته باشد، در این صورت پرداختن خمس آن واجب است.