آیا مرد حق دارد که پدر و مادرش را پیش از همسرش به حج بفرستد یا اینکه باید اول همسرش و سپس بستگانش را بفرستد؟

آیا مرد حق دارد که پدر و مادرش را پیش از همسرش به حج بفرستد یا اینکه باید اول همسرش و سپس بستگانش را بفرستد؟

هیچ کسی را واجب نیست بفرستد، حج بر خود مکلف و در صورت استطاعت واجب است و بر وی واجب نیست که هزینة حج کسی را بدهد. ولی اگر بخواهد این کار را بکند، شاید بتوان گفت: در این مورد اولویت با پدر و مادر است.