اگر حج گزار یا شخصی که عمره به‎جا می آورد هنگام حضورش در مکه، برای ادای مناسک و پیش از پایان یافتن آن، مشغول ورق بازی گردد، حکمش چیست؟

اگر حج گزار یا شخصی که عمره به‎جا می آورد هنگام حضورش در مکه، برای ادای مناسک و پیش از پایان یافتن آن، مشغول ورق بازی گردد، حکمش چیست؟

حج گزار یا شخصی که عمره به‎جا می آورد باید با پرهیز از لهو به عبادت و فرمانبرداری خدا و آموختن مشغول باشد و برای آنان شایسته است از هر آنچه که آنان را از این امور دور می‏کند، اجتناب نمایند.