حکم وارد شدن غیر مسلمان در مکه و مدینه چیست؟

حکم وارد شدن غیر مسلمان در مکه و مدینه چیست؟

داخل شدن غیر مسلمان در این دو شهر شریف جایز است. اما وارد شدن آنان در خود مسجد الحرام یا مسجد نبوی جایز نیست، بلی، بر اساس احتیاط واجب سکونت گزیدن آنان در حجاز جایز نیست.