آیا می توان خرده سنگها یا سنگ شکسته هایی از دو کوه صفا و مروه را بر این اساس که این دو کوه جزء مسجد الحرام نیست، با خود آورد؟

آیا می توان خرده سنگها یا سنگ شکسته هایی از دو کوه صفا و مروه را بر این اساس که این دو کوه جزء مسجد الحرام نیست، با خود آورد؟

این کار حرمتی ندارد.