آیا ا

آیا احکام مسجد الحرام و مسجد نبوی در مورد توسعه های صورت گرفته در این دو مسجد نیز جاری است؟ اگر جنابعالی این احکام را مربوط به بخش قدیمی این دو مسجد می دانید، چنانکه نظر آیت الله خویی (قده) این است، در این صورت مراد از قدیم چیست؟ زیرا توسعه های صورت گرفته، متعدد و در زمانهای متفاوت بوده است؟

ظاهراً احکام هر دو مسجد شریف از همة جهات بر اینها جاری است.