فرزندانم مقدار مالی به من بخشیده اند که با آن حج به‎جا آورم و خمس آن ر

فرزندانم مقدار مالی به من بخشیده اند که با آن حج به‎جا آورم و خمس آن را پرداخت کرده اند، ولی شرایط موجود در عراق به من اجازة رفتن به حج را نداد، آیا جایز است که این مال را به دخترم هدیه کنم، زیرا وضع مالی او بد است؟

اگر آنان شرط کرده اند که با این مال به حج بروی، باید با آن حج کنی. ولی اگر به عنوان هدیه به تو بخشیده اند، بدون اینکه حج رفتن را قید کرده باشند، در این صورت می توانی به دخترت ببخشی.