من دختر محجوبی هستم. ولی به

من دختر محجوبی هستم. ولی به دلایلی خاص، برای مدت کوتاهی حجاب را ترک کردم و سپس دوباره به حجاب روی آوردم و حجاب پوشیدم، آیا حج من باطل است؟ چه کار باید کنم که خدا مرا ببخشد؟

حجّت باطل نیست و واجب است که استغفار و توبه کنی و به حجاب شرعی ملتزم باشی و پیوسته به این امر پای بند باشی.