خواهرم امسال در حالی که باردار بود، به حج رفت، آیا این حج برای جنین نیز لحاظ می‏‏گردد؛ با علم به اینکه ماه نخست بارداری او بود؟

خواهرم امسال در حالی که باردار بود، به حج رفت، آیا این حج برای جنین نیز لحاظ می‏‏گردد؛ با علم به اینکه ماه نخست بارداری او بود؟

برای او حج لحاظ نمی‏‏ گردد. ولی به خاطر این کار پاداشی نصیب مادرش شده است.