همسرم امسال به حج رفته ولی در روز آخر رجم، یکی از صندل های او گم می

همسرم امسال به حج رفته ولی در روز آخر رجم، یکی از صندل های او گم می شود، پس از چند لحظه او صندل دیگری می یابد و از آن استفاده می‏کند و با آن به محل سکونتش می‎آید و آن را در محل اقامت خود می گذارد؛ حال تکلیف چیست؟

اگر صندل فوق از صندل هایی بوده که صاحبانش آن را دور می اندازند، چنانکه در اماکن رجم، اشیای گم شده این حالت را دارند، در این صورت این کار حرمتی نخوهد داشت.