هنگامی که در حرم شریف مشغول دعا هستیم آیا باید به خانه خدا نگاه اندازیم یا به آسمان؟

هنگامی که در حرم شریف مشغول دعا هستیم آیا باید به خانه خدا نگاه اندازیم یا به آسمان؟

در هنگام دعا خواندن نگاه کردن به‎جای معینی. شرط نیست ولی در روایات استحباب نگاه کردن به خانه خدا عموماً نقل شده است.