« عجل الله فرج الامام » ، دعايى ست كه بر زبان شيعيان بسيار جارى مى شود; با اين كه مى دانيم چنين عبارتى مثلاً

« عجل الله فرج الامام » ، دعايى ست كه بر زبان شيعيان بسيار جارى مى شود; با اين كه مى دانيم چنين عبارتى مثلاً درباره ى گرفتار شدن عزيزى و به زندان افتادن او به كار مى رود. خواهشمندم دراين باره توضيح دهيد ] چرا اين دعا درباره ى امام زمان (عج)به كار مى رود؟

مقصود از اين عبارت درخواست تعجيل در ظهور امام زمان(عج) از خداوند متعال است تا آن حضرت عدالت را بگستراند و براساس آن حكم كند و بدين وسيله ظلم و پيامدهاى آن از عموم مردم برطرف شود; و فرج به معناى رفع تنگنا و دشوارى ست كه مردم در نبود حق گرفتار آن مى باشند و اين عبارت ـ تعجيل در فرج ـ تنها اختصاص به گرفتار شدن عزيز يا موارد مشابه آن ندارد با اينكه در هر دو مورد به يك معناست; ولى فرج دراين باره ـ گرفتار آمدن عزيز ـ رفع تنگنا و دشوارى از برادر زندانى ست; و فرج درباره ى ظهور امام زمان(عج) به معنى رفع دشوارى و تنگنا از بيشتر مردم يا همه ى آن هاست.